همایش بین المللی عدالت ترمیمی
و پیشگیری از جرم

پیوند عدالت ترمیمی و پیشگیری از جرم در پرتو نهادهای عدالت کیفری


1- الگوهای پلیسی ترمیمی و پیشگیری از جرم

- رویکرد عدالت ترمیمی به الگوهای پلیس اجتماع محور و پلیس مبتنی بر حل مسئله

- مشارکت پلیس در برگزاری نشست¬های ترمیمی در واحدهای انتظامی

- جلوه های عدالت ترمیمی در برنامه های پیشگیری انتظامی از جرم

- ارزش های عدالت ترمیمی و فرهنگ سازمانی پلیس

2- رويكرد عدالت ترميمي به نظام تعقیب کیفری

- ظرفيت هاي ترميمي قرارهای تامین

- میانجی گری کیفری در مرحله تعقیب کیفری و پیامدهای آن

- تعامل دادسرا با نهادهای میانجی گري كيفري

3- کاربرد رويه هاي عدالت ترميمي در دادگاه های كيفري و پيامدهاي پیشگیرانه آن

- رویه قضایی مبتنی بر درمان و عدالت ترمیمی

- تحول نقش قضات كيفري به عنوان میانجی گر

- پیامدهای پذیرش تقصیر از سوی مرتکب در فرآیند کیفری

- تجربه های عملی قضات در بهره گیری ازسازوکارهای عدالت ترمیمی

- رویکرد عدالت ترمیمی به دادگاه های اطفال و نوجوانان

4- برنامه های عدالت ترمیمی در سیاست های کیفری ناظر بر زندان

- قوانین و مقررات ناظر بر زندان در پرتو اصول عدالت ترمیمی

- ستاد دیه و کارکردهای ترمیمی آن

- تعامل زندان و انجمن های مردم نهاد در قلمرو عدالت ترمیمی

5- نقش كانون وكلاي دادگستري و شوراهاي حل اختلاف در فرآيند دادرسي ترميمي.