همایش بین المللی عدالت ترمیمی
و پیشگیری از جرم

پیشگیری ترمیمی از تکرار بزهکاری و بزه دیدگی


1- كاربرد برنامه هاي عدالت ترمیمی در دادرسی كيفري اطفال و نوجوانان بزهكار و بزه دیده

- ترمیم آسیب های وارده بر اطفال بزه یده و بزهکار در فرآیند عدالت ترمیمی

2- پيشگيري از تكرار بزهكاري و بزه ديدگي زنان در پرتو رویه های عدالت ترميمي

- موقعیت زنان بزه دیده و بزهکار در فرآیندهای ترمیمی

- قدرت چانه زنی زنان بزه دیده و بزهکار در فرایندهای ترمیمی

3- کاربرد عدالت ترميمي در جرایم خشونت بار ( جرایم جنسی، قتل عمد، ضرب و جرح،و خشونت های خانوادگی)

- جبران خسارت و توانمند سازی بزه دیدگان در فرآیندهای ترمیمی

4- کاربرد عدالت ترمیمی در کنترل خشونت و زورگویی در مدارس

- الگوهای ترمیم روابط صدمه دیده میان دانش آموزان

- پاسخ های ترمیمی به قلدری و زور گویی در مدارس

- تحول در الگوهای انضباطی: از انضباط تنبیهی تا انضباط ترمیمی

5- كاربرد عدالت ترميمي در پيشگيري از تكرار جرم و جبران خسارت در جرم هاي يقه سفيدان

6- كاربرد الگوهاي ترميمي در عدالت انتقالي و پيامدهاي آن

7- رويكرد عدالت ترميمي به جرايم سايبري.