همایش بین المللی عدالت ترمیمی
و پیشگیری از جرم

بنیان های نظری و بستر های حقوقی پیشگیری ترمیمی از جرم


1- رویکردهای نظری به ارتباط ميان عدالت ترميمي و پيشگيري از جرم

- كاربرد نظریه شرمساری مبتني بر بازپذيري اجتماعي در اصلاح و درمان مجرمان

- پیشگیری نظریه مند از تکرار بزه دیدگی در پرتو برنامه های عدالت ترمیمی

2- عدالت ترمیمی و پیشگیری از جرم در پرتو اسناد بين المللي و موازین حقوق بشر

- چارچوب های بین المللی برای توسعه برنامه های عدالت ترمیمی

- کاربرد اصول اساسی عدالت ترمیمی در سیاستگذاری و قانونگذاری ملی

- همگرایی میان عدالت ترمیمی و موازین حقوق بشر

- مشروعیت صلح و سازش از منظر ارزش های حقوق بشری

3- ظرفیت های ترمیمی موجود در قوانین و مقررات كيفري و كاربست هاي پيشگيرانه آن

- حمایت قانونی از سازوکارهای ترمیمی در فرآیند کیفری

- جنبه های ترمیمی قوانین ناظر بر تعیین كيفر و پیشگیری از تکرار جرم

- ظرفيت هاي ترميمي ضمانت اجراهاي كيفري

- رویکرد تطبییقی به قوانین و مقررات ناظر بر عدالت ترمیمی

4- چالش هاي و محدودیت های پیشگیری از جرم از طریق برنامه هاي عدالت ترميمي

- رويكرد ابزاري به عدالت ترمیمی به مثابه ابزاری برای کاهش تراکم پرونده ها

- چالش هاي احراز رضایت بزه دیده و بزهکار در بسترهای فرهنگی و اجتماعی.