همایش بین المللی عدالت ترمیمی
و پیشگیری از جرم

1- زمینه های عدالت ترمیمی در حقوق کیفری ایران
محسن رهامی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1385 شماره 74

2- گذر از منطق کیفری به منطق بیمه ای در سیاست جنایی ره آورد نوین عدالت ترمیمی
مبرقعی،سید محمد ناصر؛
مجله: الهیات و حقوق » پاييز 1383 - شماره 13

3- تأملات فلسفی در عدالت ترمیمی
خسروشاهی،قدرت الله؛
مجله: پژوهشهای مدیریت راهبردی » 1384 - شماره 34

4- عدالت ترمیمی
نویسنده: جان بریث ویت؛ مترجم: رایجیان اصلی،مهرداد؛
مجله: تحقیقات حقوقی » بهار و تابستان 1385 - شماره 43

5- پیوند دادن پیش گیری از جرم به عدالت ترمیمی
نویسنده: جان بریث ویت؛ مترجم: شریف زاده،علی؛
مجله: حقوقی دادگستری » پاییر و زمستان 1383 - شماره 48 و 49

6- عدالت ترمیمی، دیدگاه نوین عدالت کیفری
نویسنده: عباس،مصطفی؛
مجله: پژوهش حقوق عمومی » پاييز و زمستان 1382 - شماره 9

7- عدالت ترمیمی؛ اصول و روش ها
نویسنده: غلامی،حسین؛
مجله: دانش انتظامی » سال پنجم، 1382 - شماره 4

8- پارادایم های عدالت کیفری: عدالت سزادهنده و عدالت ترمیمی
نویسنده: شیری،عباس؛
مجله: دانشکده حقوق و علوم سیاسی(دانشگاه تهران) » زمستان 1385 - شماره 74

9- عدالت ترمیمی؛ الگوی جدید تفکر در امور کیفری
نویسنده: Allison Morris؛ Gabrielle Maxwell؛ مترجم: غلامی،حسین؛
مجله: پژوهش حقوق عمومی » پاييز و زمستان 1382 - شماره 9

10 - از عدالت کیفری «کلاسیک تا عدالت «ترمیمی»
نویسنده: نجفی ابرند آبادی،علی حسین؛
مجله: الهیات و حقوق » پاييز و زمستان 1382 - شماره 9 و 10

11- اصلاح ذات البین و نظریه عدالت ترمیمی
علی حسین نجفی ابرندآبادی
مدرس علوم انسانی-پژوهش های حقوق تطبیقی 1387 شماره 3

12- دکترین احیای نفس و رابطه ی آن با عدالت ترمیمی
نویسنده: رحیمی نژاد،اسماعیل؛
مجله: نامه مفید » اسفند 1389 - شماره 82 [علمی-پژوهشی]‏

13- مفاهیم و شیوه های اجرای عدالت ترمیمی در لایحه مجازات های اجتماعی جایگزین زندان
نویسنده: احمدی ندوشن،بهزاد؛
مجله: اصلاح و تربیت » بهمن 1386 - شماره 70

14- بزه دیده از جرم در عدالت بازپرورانه و عدالت ترمیمی
نویسنده: رضائیان،میترا؛
مجله: دادرسی » بهمن و اسفند 1392 - شماره 102

15- عدالت ترمیمی، شرم و بخشش
نویسنده: گری جانسون؛ مترجم: سمیعی زنور،حسین؛ نقدی نژاد،مجتبی؛
مجله: مطالعات پیشگیری از جرم » پاییز 1389 - شماره 16 [علمی-ترویجی]‏

16- جرایم دانش آموزان علیه مدارس بستری بالقوه برای رویکرد عدالت ترمیمی مطالعه موردی اقدامات به عمل آمده
نویسنده: هتراسترانگ؛ وروایی،اکبر؛ نیک پرور،مسعود؛
مجله: پلیس زن » بهار و تابستان 1391 - شماره 16

17- حقوق بزه دیدگان و عدالت ترمیمی و کیفری
نویسنده: خامی زاده،رقیه؛
مجله: اصلاح و تربیت » مرداد 1391 - شماره 123

18- اصول عدالت ترمیمی
نویسنده: هوارد زهر؛ مترجم: غلامی،حسین؛
مجله: اصلاح و تربیت » شهریور 1391 - شماره 124

19- فرآیندهای عدالت ترمیمی
نویسنده: شیری،عباس؛
مجله: مطالعات پیشگیری از جرم » زمستان 1385 - شماره 1

20 - برنامه آموزشی با استفاده از اصول: عدالت ترمیمی
نویسنده: سام هالستد؛ مترجم: سماواتی پیروز،امیر؛
مجله: اصلاح و تربیت » سال سوم، مرداد 1383 - شماره 29

21- انجمن معتادان گمنام از منظر عدالت ترمیمی
نویسنده: معظمی،شهلا؛ پارسا،محمد؛
مجله: حقوقی دادگستری » زمستان 1388 - شماره 68

22- نقش پلیس در اجرای برنامه های عدالت ترمیمی
نویسنده: میرزایی،محمد؛ مسعودی،عباس؛
مجله: کارآگاه » زمستان 1390، سال پنجم - شماره 17

23- عدالت ترمیمی، بزه دیدگان و پلیس
نویسنده: کارولین هویل؛ نیکوکار،حمید رضا؛ مترجم: بارانی،محمد؛
مجله: مطالعات پیشگیری از جرم » تابستان 1391، سال هفتم - شماره 23

24- مبانی نظری عدالت ترمیمی
نویسنده: رحیمی نژاد،اسمعیل؛
مجله: علامه » پاییز و زمستان 1389، سال دهم - شماره 29

25- زمینه های عدالت ترمیمی در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی
نویسنده: غلامی،حسین؛ رستمی غازانی،امید؛
مجله: پژوهش حقوق کیفری » پاییز 1392 - شماره 4 [علمی-پژوهشی]‏

26- رویکرد عدالت ترمیمی در پیشگیری از تکرار جرائم ناشی از نفرت
نویسنده: صبوحی،رحمان؛
مجله: مطالعات پیشگیری از جرم » زمستان 1393 - شماره 33

27- اختلاف ها به مثابه دارایی
نویسنده: نیل کریستی؛ مترجم: غلامی،حسین؛
مجله: فقه و حقوق » بهار 1385 - شماره 8

28- دعوی قتل فرزند توسط پدر در سیاست جنایی مشارکتی
نویسنده: شاکری گلپایگانی،طوبی؛
مجله: فقه و حقوق خانواده » زمستان 1382 - شماره 32

29- چانه زنی قضایی: چانه زنی قضایی؛ رویکردی ترمیمی
نویسنده: غنی زاده،عباس؛
مجله: گفتمان حقوقی » پاییز و زمستان 1385 - شماره های 10 و 11

30- نقش شورای حل اختلاف در پیشگیری از جرم
نویسنده: مدنی،سیده رایا؛
مجله: پژوهش های علوم انسانی » اسفند 1392، سال پنجم- شماره 31

31- نقد عدالت کیفری ترمیمی در گفتمان جرم شناسی غربی از منظر سیاست جنایی قرآن کریم
نویسنده: ساریخانی،عادل؛ خاقانی اصفهانی،مهدی؛ 
مجله: پژوهش های زبان شناختی قرآن » بهار و تابستان 1391، سال اول - شماره 1

32- حل منازعات قومي در ميان عشاير بختياري شهرستان ايذه: رسم"خون بري" يا "خون بس"
ارجمندي غلامرضا, نوروزي ابوالقاسم
مجله: بررسی مسائل اجتماعی ایران » بهار 1389 - شماره 1

33- خون بس (رسمی کهن برای جلوگیری از تکرار جرم و برقراری همزیستی مسالمت آمیز)
نویسنده: صدق گویا،محمد رضا؛
مجله: حقوق امروز » شهریور 1342 - شماره 6

34- هویت قومی و ملی؛ مروری بر برخی مفاهیم اساسی حل و فصل منازعات قومی و دولت - ملت سازی
نویسنده: زرگر،افشین؛ آریان فر،کاظم علی؛
مجله: پژوهشنامه » بهار 1389 - شماره 53

35- بررسی روش های حل منازعات قومی ناشی از قتل در بین عشایر ایل تبار استان ایلام
نویسنده: طهماسبی،پرویز؛
مجله: فرهنگ ایلام » تابستان 1379 - شماره 2

36- نقد و بررسی کتاب «مدیریت منازعات قومی در ایران» نقد و بررسی الگوهای موجود و ارائه الگوهای مطلوب
ناقد: خلجی،عباس؛
مجله: نامه علوم انسانی » زمستان 1386 و بهار 1387 - شماره 17