همایش بین المللی عدالت ترمیمی
و پیشگیری از جرم

فایل صوتی کارگاه آموزشی دکتر اولین زلرر : نشست های ترمیمی در فرایندهای قضایی

لینک دانلود کارگاه آموزشی

 

مدرس : دکتر اولین زلرر ( جرمشناس کانادایی)