همایش بین المللی عدالت ترمیمی
و پیشگیری از جرم

فایل صوتی پیش همایش چهارم : رویکرد عدالت ترمیمی به عملکرد واحدهای مددکاری و مشاوره نیروی انتظامی