همایش بین المللی عدالت ترمیمی
و پیشگیری از جرم

فایل صوتی پیش همایش هفتم ؛ عدالت ترمیمی از آغاز تاکنون ( با حضور استاد جان برایت ویت و استاد نجفی ابرندآبادی)

 

لینک دانلود پیش همایش هفتم

 

سخنرانان :

1- پروفسور جان برایت ویت ( استاد دانشگاه ملی استرالیا)

2- استاد علی حسین نجفی ابرند آبادی ( استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی)

3- دکتر محمد فرجیها ( دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس)