همایش بین المللی عدالت ترمیمی
و پیشگیری از جرم

بازتاب خبری- موسسه تحقیقات علوم جزایی و جرم شناسی

همایش بین المللی عدالت ترمیمی و پیشگیری از جرم (گروه حقوق کیفری و جرم‌شناسی دانشگاه تربیت مدرس)

 

منبع: موسسه تحقیقات علوم جزاییو جرم شناسی