همایش بین المللی عدالت ترمیمی
و پیشگیری از جرم

اعضای کمیته علمی

دکتر سعید قماشی
دکتر سعید قماشی
دکتر محمد علی بابایی
دکتر محمد علی بابایی
دکتر محمد جعفر حبیب زاده
دکتر محمد جعفر حبیب زاده
دکتر محمد فرجیها
دکتر محمد فرجیها
دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی
دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی
دکتر محمد بارانی
دکتر محمد بارانی
دکتر عبدالعلی توجهی
دکتر عبدالعلی توجهی
دکتر محمود صابر
دکتر محمود صابر
دکتر جلیل امیدی
دکتر جلیل امیدی
دکتر عباس شیری
دکتر عباس شیری
دکتر امیرحسین نیازپور
دکتر امیرحسین نیازپور
دکتر مرتضی شهبازی نیا
دکتر مرتضی شهبازی نیا
دکتر فیروز محمودی جانکی
دکتر فیروز محمودی جانکی

سخنرانان خارجی

Robert Cario
Robert Cario
Evelyn Zellerer
Evelyn Zellerer
Stelle Zinsstag
Stelle Zinsstag
Janine P.Geske
Janine P.Geske
heather strange
heather strange
John Braithwaite
John Braithwaite
Jacques Faget
Jacques Faget
 Lawrence Sherman
Lawrence Sherman

پوستر همایش

رویدادها

روز اول همایش

سالن شهید چمران و دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس

روز دوم همایش

سالن شهید چمران و دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس